کتابهاي فارسي


بازگشت به فهرست کتابها

نويسنده: فروغ فرخزاد
کتاب: تولدی ديگر


فهرست کتاب

صفحه 1: آن روزها
صفحه 5: گذران
صفحه 6: آفتاب می شود
صفحه 8: روی خاک
صفحه 9: شعر سفر
صفحه 10: باد ما را با خود خواهد برد
صفحه 12: غزل
صفحه 12: در آبهای سبز تابستان
صفحه 15: میان تاریکی
صفحه 16: بر او ببخشائید
صفحه 18: دريافت
صفحه 19: وصل
صفحه 21: عاشقانه
صفحه 24: پرسش
صفحه 25: جمعه
صفحه 26: عروسک کوکی
صفحه 28: تنهائی ماه
صفحه 29: معشوق من
صفحه 32: در غروبی ابدی
صفحه 36: مرداب
صفحه 38: آیه های زمینی
صفحه 42: هدیه
صفحه 43: دیدار در شب
صفحه 48: وهم سبز
صفحه 52: فتح باغ
صفحه 54: به علی گفت مادرش روزی ....
صفحه 62: پرنده فقط یک پرنده بود
صفحه 63: ای مرز پر گهر
صفحه 69: به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
صفحه 70: من از تو میمردم
صفحه 72: تولدی دیگر

Copyright © 2006-2008 ParsMoon.com