کتابهاي فارسي


بازگشت به فهرست کتابها

نويسنده: فروغ فرخزاد
کتاب: عصِان


فهرست کتاب

صفحه 1: عصیان (بندگی)
صفحه 21: عصیان (خدائی )
صفحه 24: عصیان خدا
صفحه 26: شعری برای تو
صفحه 29: پوچ
صفحه 30: دیر
صفحه 32: صدا
صفحه 35: بلور رؤیا
صفحه 36: ظلمت
صفحه 37: گره
صفحه 40: بازگشت
صفحه 42: از راهی دور
صفحه 44: رهگذر
صفحه 45: جنون
صفحه 47: بعدها
صفحه 49: زندگی

Copyright © 2006-2008 ParsMoon.com