کتابهاي فارسي


بازگشت به فهرست کتابها

نويسنده: فروغ فرخزاد
کتاب: ديوار


فهرست کتاب

صفحه 1: گناه
صفحه 2: رؤيا
صفحه 5: نغمه درد
صفحه 6: گمشده
صفحه 7: اندوه پرست
صفحه 8: قربانی
صفحه 10: آرزو
صفحه 11: آبتنی
صفحه 12: سپيده عشق
صفحه 13: بر گور ليلی
صفحه 14: اعتراف
صفحه 15: ياد يكروز
صفحه 16: موج
صفحه 17: شوق
صفحه 18: اندوه تنهايي
صفحه 20: قصه ای در شب
صفحه 21: شكست نياز
صفحه 23: شكوفه اندوه
صفحه 24: پاسخ
صفحه 26: ديوار
صفحه 28: ستيزه
صفحه 30: قهر
صفحه 31: تشنه
صفحه 33: ترس
صفحه 35: دنيای سايه ها

Copyright © 2006-2008 ParsMoon.com