کتابهاي فارسي


بازگشت به فهرست کتابها

نويسنده: فروغ فرخزاد
کتاب: اسير


فهرست کتاب

صفحه 1: شب و هوس
صفحه 2: شعله رميده
صفحه 4: رميده
صفحه 5: خاطرات
صفحه 6: رویا
صفحه 7: هرجائی
صفحه 8: اسير
صفحه 10: بوسه
صفحه 10: ناآشنا
صفحه 11: حسرت
صفحه 12: يادی از گذشته
صفحه 13: پائيز
صفحه 14: وداع
صفحه 15: افسانه تلخ
صفحه 17: گريز و درد
صفحه 18: انتقام
صفحه 20: ديو شب
صفحه 21: عصيان
صفحه 23: شراب و خون
صفحه 25: ديدار تلخ
صفحه 27: گمگشته
صفحه 29: از ياد رفته
صفحه 31: ناشناس
صفحه 32: چشم براه
صفحه 34: آئينه شكسته
صفحه 35: دعوت
صفحه 35: خسته
صفحه 37: بازگشت
صفحه 39: نقش پنهان
صفحه 40: بيمار
صفحه 41: مهمان
صفحه 42: راز من
صفحه 44: دختر و بهار
صفحه 45: خانه متروك
صفحه 46: يكشب
صفحه 48: در برابر خدا
صفحه 50: ای ستاره ها
صفحه 51: حلقه
صفحه 52: اندوه
صفحه 53: صبر سنگ
صفحه 56: از دوست داشتن
صفحه 58: صدائی در شب
صفحه 58: دريائي

Copyright © 2006-2008 ParsMoon.com