کتابهاي فارسي


بازگشت به فهرست کتابها

نويسنده: حافظ
کتاب: ديوان غزليات حافظ


فهرست کتاب

صفحه 1: الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها       که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
صفحه 10: در دير مغان آمد يارم قدحی در دست       مست از می و ميخواران از نرگس مستش مست
صفحه 20: دل سراپرده محبت اوست       ديده آيينه دار طلعت اوست
صفحه 30: شربتی از لب لعلش نچشيديم و برفت       روی مه پيکر او سير نديديم و برفت
صفحه 40: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد       نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد
صفحه 50: به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد       که خاک ميکده کحل بصر توانی کرد
صفحه 60: در نمازم خم ابروی تو با ياد آمد       حالتی رفت که محراب به فرياد آمد
صفحه 70: شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند       که زيرکان جهان از کمندشان نرهند
صفحه 80: اگر به باده مشکين دلم کشد شايد       که بوی خير ز زهد ريا نمی‌آيد
صفحه 90: هزار شکر که ديدم به کام خويشت باز       ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز
صفحه 100: کنار آب و پای بيد و طبع شعر و ياری خوش       معاشر دلبری شيرين و ساقی گلعذاری خوش
صفحه 110: فاش می‌گويم و از گفته خود دلشادم       بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
صفحه 120: بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم       زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم
صفحه 130: بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم       فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو دراندازيم
صفحه 140: شراب لعل کش و روی مه جبينان بين       خلاف مذهب آنان جمال اينان بين
صفحه 150: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی       پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
صفحه 160: کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی       بيا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی
صفحه 170: ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی       تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

Copyright © 2006-2008 ParsMoon.com